Bérelj ki autóbérlés

Bérleti feltételek

Bérleti feltételek - Bérelj ki

Bérleti feltételek

A bérléshez szükséges eredeti okmányok:

Cégek esetén szükséges eredeti okmányok:

Autóinkat kizárólag Unió területén használhatják, külföldi használat esetén előre egyeztetni kell.

Bérleti idő meghosszabbítása

A bérleti idő meghosszabbítását kérjük 1 nappal előre jelezni.

Átadás és átvétel

A bérelt eszközöket minden esetben tisztán, működőképes állapotban adjuk át és kérjük vissza, tartozékaival együtt.

Az autókat kívül-belül tisztán adjuk bérbe és a bérleti idő lejártával ugyanígy kérjük vissza. Ellenkező esetben minimum 3000 Ft takarítási díjat számolunk fel.

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni, melynek költsége 10.000 Ft.

Autópályán maximum 130 km/h, közúton 90 km/h, lakott területen belül 50 km/h megengedett sebesség feletti haladás esetén a kauciót 70 napig visszatartjuk, amíg ki nem derül, hogy gyorshajtás miatt jön-e bírság az autóra.

Autóink érvényes KGFB biztosítással rendelkeznek (egyes autók Cascoval is). Harmadik személynek a bérlet tárgyára nincs olyan joga, amely a bérlőt a bérleti ideje alatt annak használatban korlátozná vagy akadályozná.

Autók használatával kapcsolatos felelősségi körök és tundivalók

A bérlet ideje alatt felmerülő üzemeltetési költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj, defekt, gumiabroncs károsodás, stb.) a bérlőt terhelik.

A bérlő korlátlanul felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat, vagy a közlekedési szabályok általa történt megszegésének következménye. Kérjük továbbá, hogy tegyen meg a bérlés során mindent, hogy a kocsit ne lopják el vagy törjék fel.

A bérlő a bérlet tárgyát harmadik fél számára bérbe, kölcsönbe, zálogba nem adhatja, nem idegenitheti el és nem terhelheti meg, a gépjármű vezetését a bérleti szerződésben nem szereplő személy részére nem engedheti át, nem használhatja versenyzéshez vagy arra való felkészüléshez, másik jármű vontatására.

Tilos a gépjárművet a hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, a KRESZ és a BTK szabályait megszegve használni, azzal ellenérték fejében személyeket vagy árut szállítani.

A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult vezetni, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte és megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Bérlőnek tilos a bérautót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendő cselekmények elkövetése.

A Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el.

Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).
Amennyiben a bérlő hibájából történik káresemény és emiatt a biztosítás terhére javíttatjuk meg a bérelt autót, valamint ha a bérelt autóval okozott kár megtérítése a biztosításunk terhére történik, akkor a biztosítási díj emelkedésének mértékét (bónusz vesztés), de minimum 20.000 Ft-ot, azaz húszezer forintot köteles megtéríteni a bérlőnek. Abban az esetben ha a bérautó sérülésének a mértéke lehetővé teszi hogy az autót a javítás időpontjáig használhassuk, akkor csak a javítás időtartamára számolunk fel napi 5.000 Ft-ot, azaz ötezer forintot furgon esetében (személyautó esetében 3.000 Ft, azaz háromezer forint). Amennyiben a bérautó oly mértékben sérült, hogy használhatatlan, akkor a baleset időpontjától a teljes javítás végéig számolunk napi 5.000 Ft-ot, azaz ötezer forintot furgon esetében (személyautó esetében 3.000 Ft, azaz háromezer forint)

A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik (pl. késés, másfajta utazási mód, stb.).

A bérautóval történt baleset esetén minden esetben szükség van rendőri intézkedésre, rendőri igazolásra a balesetről, szabályosan kitöltött, minden balesetben résztvevő fél által aláírt, európai formátumú baleseti bejelentőre. Ennek hiányában a teljes kárt a Bérlőnek kell megtérítenie.

A bérlet fennállása alatt a gépjárművel kapcsolatos egyéb terheket (adó, biztosítások) a bérbeadó köteles megfizetni.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatban.

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.

Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el.

A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és köteles a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 60 napig megőriznie.

A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt előállott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek (illetve Használónak) felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel (illetve Használóval) szemben érvényesíteni.

Bérbeadó jogosult követelni Bérlőtől annak a kárnak a megtérítését.

Bérbeadó jogosult a bérlő pénzügyi minősítését előzetesen elvégezni és a megrendelés értékével arányosan megállapított óvadékot (kaució) jogosult bekérni a bérleti díj, egyéb díjak, költségek és az esetleges károk fedezésére amellyel felek a bérleti jogviszony végén számolnak el egymással.

A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni.

Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni.

Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve Használót birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.

Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, a Használó, avagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.

Vissza a főoldalra