Bérelj ki - Autókölcsönző, Szeged

Teher- és személyautó bérlés ÁFA mentesen

Bérleti feltételek

A bérléshez szükséges eredeti okmányok:

Cégek esetén szükséges eredeti okmányok:

Autóinkat kizárólag Unió területén használhatják, külföldi használat esetén előre egyeztetni kell.

Bérleti idő meghosszabbítása

A bérleti idő meghosszabbítását kérjük 1 nappal előre jelezni.

Átadás és átvétel

A bérelt eszközöket minden esetben tisztán, működőképes állapotban adjuk át és kérjük vissza, tartozékaival együtt.

Az autókat kívül-belül tisztán adjuk bérbe és a bérleti idő lejártával ugyanígy kérjük vissza. Ellenkező esetben minimum 3000 Ft takarítási díjat számolunk fel.

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni, melynek költsége 10.000 Ft.

Autópályán maximum 130 km/h, közúton 90 km/h, lakott területen belül 50 km/h megengedett sebesség feletti haladás esetén a kauciót 70 napig visszatartjuk, amíg ki nem derül, hogy gyorshajtás miatt jön-e bírság az autóra.

Autóink érvényes KGFB biztosítással rendelkeznek (egyes autók Cascoval is). Harmadik személynek a bérlet tárgyára nincs olyan joga, amely a bérlőt a bérleti ideje alatt annak használatban korlátozná vagy akadályozná.

Autók használatával kapcsolatos felelősségi körök és tundivalók

A bérlet ideje alatt felmerülő üzemeltetési költségek (üzemanyag, parkolás, rév, úthasználati díj, defekt, gumiabroncs károsodás, stb.) a bérlőt terhelik.

A bérlő korlátlanul felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat, vagy a közlekedési szabályok általa történt megszegésének következménye. Kérjük továbbá, hogy tegyen meg a bérlés során mindent, hogy a kocsit ne lopják el vagy törjék fel.

A bérlő a bérlet tárgyát harmadik fél számára bérbe, kölcsönbe, zálogba nem adhatja, nem idegenitheti el és nem terhelheti meg, a gépjármű vezetését a bérleti szerződésben nem szereplő személy részére nem engedheti át, nem használhatja versenyzéshez vagy arra való felkészüléshez, másik jármű vontatására.

Tilos a gépjárművet a hűtőfolyadék, kenőolajok elfolyása, ill. az ellenőrző műszerek tiltó jelzése esetén használni, a KRESZ és a BTK szabályait megszegve használni, azzal ellenérték fejében személyeket vagy árut szállítani.

A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult vezetni, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte és megfelelő gyakorlattal rendelkezik. Bérlőnek tilos a bérautót alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt vezetnie. Tilos a bérautóval büntetendő cselekmények elkövetése.

A Bérlő minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót is értesíteni és vállalja, hogy a gépkocsi feltörése, rongálása, ellopása esetén Bérbeadót értesíti először és az akkor kapott információk szerint jár el.

Balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni, a káreseményben résztvevők minden lehetséges adatát beszerezni (pl. másik jármű rendszáma, a tulajdonos/vezető neve, címe, tanúk neve, címe, helyszínrajz, esetleg fénykép).
Amennyiben a bérlő hibájából történik káresemény és emiatt a biztosítás terhére javíttatjuk meg a bérelt autót, valamint ha a bérelt autóval okozott kár megtérítése a biztosításunk terhére történik, akkor a biztosítási díj emelkedésének mértékét (bónusz vesztés), de minimum 20.000 Ft-ot, azaz húszezer forintot köteles megtéríteni a bérlőnek. Abban az esetben ha a bérautó sérülésének a mértéke lehetővé teszi hogy az autót a javítás időpontjáig használhassuk, akkor csak a javítás időtartamára számolunk fel napi 5.000 Ft-ot, azaz ötezer forintot furgon esetében (személyautó esetében 3.000 Ft, azaz háromezer forint). Amennyiben a bérautó oly mértékben sérült, hogy használhatatlan, akkor a baleset időpontjától a teljes javítás végéig számolunk napi 5.000 Ft-ot, azaz ötezer forintot furgon esetében (személyautó esetében 3.000 Ft, azaz háromezer forint)

A Bérbeadó semmilyen módon nem felelős a Bérlő által a gépkocsiban elhelyezett tárgyakért, értékekért, azok károsodásáért vagy eltűnéséért.

Szintén nem felel Bérbeadó azokért a károkért, melyek Bérlőt a gépkocsi meghibásodásából eredően érik (pl. késés, másfajta utazási mód, stb.).

A bérautóval történt baleset esetén minden esetben szükség van rendőri intézkedésre, rendőri igazolásra a balesetről, szabályosan kitöltött, minden balesetben résztvevő fél által aláírt, európai formátumú baleseti bejelentőre. Ennek hiányában a teljes kárt a Bérlőnek kell megtérítenie.

A bérlet fennállása alatt a gépjárművel kapcsolatos egyéb terheket (adó, biztosítások) a bérbeadó köteles megfizetni.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési- vagy büntető eljárásokkal kapcsolatban.

A Gépjárműben dohányozni tilos, ennek megsértése esetében a Bérlő (illetve Használó) köteles a Bérbeadónak az ezzel kapcsolatban felmerül takarítás költségét megfizetni.

Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el.

A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó személyes adatait (beleértve a műholdas védelmi rendszer által nyert adatokat) a közöttük fennálló jogviszonnyal összefüggésben kezelje, beleértve azok hatóság, vagy a Gépjármű használata során bármely jogkövetkezmény kiszabására jogosult egyéb jogalany részére történő kiadását is.

Bérlő az előírt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és köteles a tankolásokról kapott nyugtát/számlát a gépkocsi visszaadását követő 60 napig megőriznie.

A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) Bérlő megtéríteni tartozik. Ha az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, fél tanknál nagyobb eltérés esetén tele tankot, fél tanknál kisebb eltérés esetén fél tanknak megfelelő mennyiségű üzemanyagot kell Bérlőnek megfizetnie.

Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt előállott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények Bérlőnek (illetve Használónak) felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítést megtagadja, Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát Bérlővel (illetve Használóval) szemben érvényesíteni.

Bérbeadó jogosult követelni Bérlőtől annak a kárnak a megtérítését.

Bérbeadó jogosult a bérlő pénzügyi minősítését előzetesen elvégezni és a megrendelés értékével arányosan megállapított óvadékot (kaució) jogosult bekérni a bérleti díj, egyéb díjak, költségek és az esetleges károk fedezésére amellyel felek a bérleti jogviszony végén számolnak el egymással.

A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait a megjelölt helyen és időpontban - a normál amortizációt figyelembe véve - az átvételkorival megegyező állapotban visszaadni.

Amennyiben a bérlő a gépkocsit rendeltetésellenesen használta, az ebből származó kárt és költségeket a Bérlő tartozik megtéríteni. A szerződésben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Gépjárművet előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni.

Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben Bérlőt, illetve Használót birtokvédelem nem illeti meg, továbbá Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.

Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, a Használó, avagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért. A Bérbeadó felmondását nem köteles írásban megküldeni a Bérlőnek, a felmondás a Gépjármű előzőek szerinti birtokbavételére irányuló bérbeadói cselekménnyel, mint ráutaló magatartással jogszerűen közöltnek minősül.

Kapcsolat

Forduljon hozzánk bizalommal bármilyen kérdéssel vagy kéréssel az alábbi elérhetőségünkön!

Lőrincz Csongor EV
Lőrincz Sándor EV

Tel: +36 70 616 5655, valamint Viber elérhetőség: Bérelj Ki! Autókölcsönző Szeged   WhatsApp elérhetőség: Bérelj Ki! Autókölcsönző Szeged és Facebook elérhetőség: Bérelj Ki! Autókölcsönző Szeged

E-Mail: bereljkiszeged@gmail.com
Cím: 6723 Szeged, Makkosházi körút 15. (Térkép)

Nyitvatartás
Hétfő–Péntek 8:00–18:00 (telefonos bejelentkezés alapján)
Szombat-Vasárnap 8:00-9:00 és 17:00-18:00 (telefonos bejelentkezés alapján)
Ünnepnapokon a hétvégi nyitvatartás érvényes.

Tömegközlekedéssel megközelíthető:
Buszok 50 méterre: 84, 90, 90F, 90H
Troli 350 méterre: 8, 19
Villamos 300 méterre: 3, 3F, 4
Buszok 300 méterre: 77, 77A, 77Y, 92E
Villamos 700 méterre: 2
Troli 700 méterre 5, 9
Troli 750 méterre: 10, 19
Busz 750 méterre: 93E

Autók | Kiegészítők | Bérleti feltételek | Kapcsolat Facebook